DSP Network
zaterdag 15 juni 2024

Privacyreglement

 

Uit respect voor alle klanten van DSP Network zullen persoongegevens zorgvuldig worden behandeld. DSP Network stelt belang aan privacy en houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Het uitgangspunt is gegevens te verzamelen van cliënten en opdrachtgevers met uiteindelijke doel: het zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren van onze dienstverlening.

 

Art.1.1. Definitie persoonsgegevens

 

Dit zijn gegevens van een cliënt waaruit blijkt wie de persoon is en welke identiteit iemand heeft of redelijkerwijs kan worden vastgesteld.

 

Art.1.2. Persoonsgegevens

 

Indien u gebruikt maakt van DSP Network, zal DSP Network vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Als u gebruikt maakt van de dienstverlening en producten van DSP Network zal DSP Network u vragen om gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening en producten van DSP Network. Hierbij worden uw persoonsgegevens slechts gebruikt ten doeleinden van onze dienstverlening.

 

Art.1.3. Verwerken persoonsgegevens

 

Het verwerken van de persoonsgegevens kan zowel op papier in de vorm van een dossier als digitaal in een registratiesysteem worden opgeslagen. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van en dat wat nodig wordt geacht voor de dienstverlening.

 

Art.2.1. Dossiers

 

DSP Network maakt een dossier op met persoonsgegevens naar aanleiding van gevraagde informatie die nodig is voor de dienstverlening en naar aanleiding van informatie die DSP Network ontvangt van een opdrachtgever, een instantie, een bedrijf en/of de cliënt zelf. 

De inhoud van het dossier kan door onder andere mutaties, correspondentie, rapporten, gespreksverslagen en diploma’s worden aangevuld. DSP Network is bepalend voor wat er in de dossier wordt opgenomen. Bij het aandragen van informatie door cliënt wordt hierbij een afweging gemaakt wat relevant en nodig is voor de dienstverlening.

 

Art.2.2. Toegang en inzage persoonsgegevens

 

DSP Network is beheerder van de dossiers en registratiesysteem en heeft toegang tot inzage van alle persoonsgegevens. Cliënten wiens persoonsgegevens zijn opgenomen in een dossier hebben recht op inzage van hun eigen dossier. De inzage gebeurt altijd onder toeziend oog van de beheerder en niets mag toegevoegd, gekopieerd, vermenigvuldigd of gewijzigd worden zonder toestemming van de beheerder.

 

Toekomstig personeel is bevoegd om inzage en verwerking van persoonsgegevens te hebben, mits dit met toestemming van de beheerder/directeur is. Volgens het need to know principe worden medewerkers die bevoegdheden toegekend die voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijk is en het doel van onze organisatie.

 

Art.2.3. Toegang persoonsgegevens bij calamiteiten

 

Indien zich een situatie voordoet waarbij de beheerder, zoals vermeld in art.2.2. door ziekte of zeer dringende reden niet in staat is om de dossiers of registratiesysteem in te zien, zal de beheer van de gegevens vallen onder de daarvoor aangewezen tijdelijk beheerder. 

 

In het kader van een digitaal registratiesysteem maakt DSP Network gebruik van een technisch beheerder. De technisch beheerder heeft in overleg met de beheerder toegang tot het registratiesysteem. De technisch beheerder is gehouden tot geheimhouding.

Indien sprake is van een derde partij in het kader van technisch helpdesk bij storingen in het registratiesysteem kan deze ingeschakeld worden voor het verhelpen van digitale problemen.

 

Art.3.1. Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Het bewaren van gegevens eindigt bij de dienstverlening van DSP Network met in achtneming van wettelijke bewaartermijnen. De digitale gegevens worden verwijderd uit het registratiesysteem en het dossier wordt zorgvuldig vernietigd.

 

Art.4.1.1. Gegevens aan derden

 

DSP Network behoudt zich het recht om persoonsgegevens te verstrekken aan de opdrachtgever indien dit noodzakelijk en relevant is voor de dienstverlening.

In het kader van onze dienstverlening worden de volgende instanties genoemd als mogelijk bevoegde instantie en bevoegde functionaris om informatie te verstrekken: UWV of overig uitvoeringsinstelling voor uitkeringen, gemeenten, Arbo-diensten, verzekeraars, belastingdienst, brancheorganisatie en opdrachtgever bedrijf.

 

Art.4.1.2.

 

In het kader van onze dienstverlening kan het voorkomen dat andere instanties zoals genoemd in art.4.1.1. door DSP Network geïnformeerd worden over cliënten. Hierbij kunnen persoonsgegevens worden verstrekt die nodig is voor onze dienstverlening.

Hierbij valt te denken aan: mogelijke toekomstige werkgevers, externe bedrijfsadviseurs, kenniscentra, belangenverenigingen, onderwijsinstellingen, particuliere opleidingeninstituten, uitzendbureaus en overige intermediairs op de arbeidsmarkt.

 

Hierbij verstrekt DSP Network slechts informatie die te maken heeft met de genoemde dienstverlening en beperkt zich tot personalia en curriculum vitae technische gegevens.

De genoemde instanties hebben geen recht op inzage of verstrekking van het dossier of registratiesysteem. Instanties en indien zij ook opdrachtgever zijn van cliënt zoals genoemd in art.4.1.1. met uitsluiting opdrachtgever bedrijf en verzekeraars hebben als uitzondering recht op inzage papieren dossier. DSP Network maakt gebruik van het digitale systeem en dient als instrument voor het uiteindelijke doel en is niet verplicht om inzage te geven in een privacy gevoelige digitale systeem.

 

Art.5.1.1. Verstrekken en verzamelen gegevens

 

DSP Network verzamelt in principe geen gegevens van bezoekers, tenzij u ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken of dat te maken heeft met ons doel. Hierbij kunnen we denken aan en zult u dit doen met de volgende reden:

1. informatie aan ons te vragen of te ontvangen;

2. informatie over onze dienstverlening;

3. naar aanleiding van onze dienstverlening;

4. naar aanleiding van uw instemming en ons contact.

 

Art.5.1.2. Koppeling gegevens

 

DSP Network verzamelt geen gegevens over bezoekers uit andere bronnen, openbare registers, instanties of andere organisaties.

 

Art.6.1. Melding gegevens

 

Het kan voorkomen dat we informatie verstrekken aan bevoegde derde instanties. Dit zal plaatsvinden op basis van wettelijke verplichting of met uw instemming met als doel gericht op onze dienstverlening en waarbij u naar redelijkheid had kunnen verwachten dat de informatie verstrekt kan worden.

 

Art.7.1. Geheimhouding

 

DSP Network zal alle verkregen informatie van cliënten uiterst zorgvuldig behandelen en zal zich beroepen op geheimhouding naar onbevoegden. 

 

Art.8.1. Integriteit

 

DSP Network vindt het belangrijk dat de integriteit is gewaarborgd van het bedrijf en van al haar klanten.